Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. jūnijā iesniedza Tribunalul Cluj (Rumānija) – SC C.F. SRL/A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(Lieta C-430/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC C.F. SRL

Atbildētāji: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar tiesību uz aizstāvību ievērošanas principu, kas līdz šim ir izklāstīts Tiesas judikatūrā (lietas Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda un Ispas), privāttiesību subjektam izdoto nodokļu administratīvo aktu var atzīt un ir jāatzīst par spēkā neesošu gadījumā, ja privāttiesību subjektam nebija iespējas piekļūt informācijai, pamatojoties uz kuru attiecībā uz šo subjektu tika izdots nodokļu administratīvais akts, kaut arī šajā aktā ir atsauce uz dažiem administratīvās lietas elementiem?

Vai neitralitātes, samērīguma un līdzvērtības principi nepieļauj izmantot tiesības uz PVN un uzņēmumu ienākuma nodokļa atskaitījumu, ja sabiedrībai ar nevainojamu nodokļu reputāciju ir atteikts izmantot tiesības uz uzņēmumu ienākuma nodokļa atskaitījumu piegādātāju nodokļu reputācijas dēļ, kura tiek prezumēta kā nepiemērota pamatojoties uz tādiem elementiem kā personāla trūkums, transportlīdzekļu trūkums, tādos apstākļos, kad nodokļu iestāde nesniedz nekādu pierādījumu darbībām, kuras liecinātu par attiecīgo piegādātāju nodokļu atbildību/kriminālatbildību?

Vai Savienības tiesībām atbilst tāda valsts prakse, saskaņā ar kuru, lai izmantotu tiesības uz PVN un uzņēmumu ienākuma nodokļa atskaitījumu, ir jābūt ne tikai rēķinam, bet arī citiem attaisnojošiem dokumentiem kā, piemēram, izmaksu tāmei un darbu gaitu apliecinošiem dokumentiem, papildu apliecinošiem dokumentiem, kuri nav skaidrā un precīzā veidā paredzēti valsts nodokļu tiesiskajā regulējumā?

Vai, ņemot vērā spriedumu lietā WebMindLicenses, var uzskatīt, ka nodokļu krāpšana notiek gadījumā, ja nodokļu maksātājs iegādājas preces un saņēma pakalpojumus no cita nodokļu maksātāja, kurš izmanto atšķirīgu nodokļu režīmu nekā attiecīgais nodokļu maksātājs?

____________