Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj (Rumunsko) 3. júna 2019 – SC C.F. SRL/A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(vec C-430/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC C.F. SRL

Žalovaní: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Prejudiciálne otázky

Je s ohľadom na zásadu dodržiavania práv na obranu, tak, ako ju doteraz v rámci svojej judikatúry vymedzil Súdny dvor (vo veciach Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda a Ispas), možné a potrebné sankcionovať daňový správny akt vydaný voči súkromnej osobe vyhlásením jeho neplatnosti v prípade, že dotknutá súkromná osoba nemala možnosť prístupu k informáciám, na základe ktorých voči nej príslušný orgán tento daňový správny akt vydal, a to napriek skutočnosti, že v predmetnom akte sa odkazuje na niektoré údaje zo správneho spisu?

Bránia zásady neutrality, proporcionality a ekvivalencie uplatňovaniu práva na odpočet, pokiaľ ide o DPH a daň z príjmov právnických osôb, v prípade obchodnej spoločnosti, ktorá sa z daňového hľadiska nedopustila pochybenia a ktorej sa odopiera právo na odpočet v súvislosti s daňou z príjmov právnických osôb z dôvodu daňového postupu jej dodávateľov, o ktorom sa predpokladá, že bol neprimeraný, a to na základe skutočností ako nedostatok ľudských zdrojov či nedostatok dopravných prostriedkov, k čomu sa pridáva skutočnosť, že daňový orgán nepredkladá dôkaz o akejkoľvek činnosti, z ktorej by vyplývala daňová/trestná zodpovednosť príslušných dodávateľov?

Je s právom Únie zlučiteľná vnútroštátna prax, ktorá podriaďuje uplatnenie práva na odpočet, pokiaľ ide o DPH a daň z príjmov právnických osôb, tým, že dotknuté subjekty majú okrem daňovej faktúry disponovať inými podpornými dokladmi, ako napríklad predbežným rozpočtom a dokumentom o postupe prác, t. j. dodatočnými podpornými dokladmi, ktoré vnútroštátne daňové predpisy jasne a presne nevymedzujú?

Možno s ohľadom na rozsudok vo veci WebMindLicenses predpokladať, že k daňovému podvodu dochádza v prípade, keď platiteľ dane nadobúda tovar a služby od iného platiteľa dane, na ktorého sa vzťahuje odlišný daňový režim než na platiteľa dane, ktorý je kupujúcim?

____________