Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Cluj (Romunija) 3. junija 2019 – SC C.F. SRL/A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C.

(Zadeva C-430/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Cluj

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC C.F. SRL

Toženi stranki: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba z vidika načela spoštovanja pravice do obrambe, kot je bilo do zdaj določeno v sodni praksi Sodišča (zadeve Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda in Ispas), davčni upravni akt, izdan v zvezi z zasebnim subjektom, izrecno razglasiti za ničen, če zasebni subjekt ni imel možnosti vpogleda v informacije, na podlagi katerih je bil izdan v zvezi z njim davčni upravni akt, čeprav se ta akt nanaša na nekatere dele upravnega spisa?

2.    Ali načela nevtralnosti, sorazmernosti in enakovrednosti nasprotujejo izvajanju pravice do odbitka v zvezi z DDV in davkom od dohodkov pravnih oseb v primeru družbe, ki ji z davčnega vidika ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, vendar ji je bilo zavrnjeno izvajanje pravice do odbitka v zvezi z davkom od dohodkov pravnih oseb zaradi davčnega ravnanja dobaviteljev, katerega neustreznost se domneva na podlagi dokazov, kot je pomanjkanje človeških virov in prevoznih sredstev, k čemur pa se pridružuje dejstvo, da davčni organ ni predložil dokaza o nobeni dejavnosti, iz katere bi izhajala davčna/kazenska odgovornost zadevnih dobaviteljev?

3.    Ali je s pravom Unije združljiva nacionalna praksa, v skladu s katero je treba za izvajanje pravice do odbitka v zvezi z DDV in davkom od dohodkov pravnih oseb imeti poleg računa za odbitek davka druga dokazila, kot sta na primer predračun ali poročilo o napredovanju del, pri čemer ta dokazila v nacionalni davčni zakonodaji niso jasno in natančno opredeljena?

4.    Ali je z vidika sodbe v zadevi WebMindLicenses mogoče ugotoviti, da gre za davčno goljufijo, če davčni zavezanec pridobi blago in storitve od drugega davčnega zavezanca, za katerega velja drug davčni sistem od tistega, ki velja za zadevnega davčnega zavezanca?

____________