Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Cluj (Rumänien) den 3 juni 2019 – SC C.F. SRL mot A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(Mål C-430/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Cluj

Parter i det nationella målet

Klagande: SC C.F. SRL

Motparter: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Tolkningsfrågor

1.    Kan och ska ett skattebeslut som har utfärdats gentemot en privatperson uttryckligen ogiltigförklaras mot bakgrund av principen om iakttagande av rätten till försvar, såsom den hittills har utvecklats i unionsrättslig praxis (domarna Solvay, Sopropé och Ispas), om privatpersonen inte har getts möjlighet att få tillgång till de uppgifter varpå skattebeslutet har utfärdats gentemot nämnda person, även om beslutet hänvisar till vissa uppgifter i handlingarna i den administrativa akten?

2.    Utgör principerna om skatteneutralitet, proportionalitet och likvärdighet hinder för att utöva rätten att dra av mervärdesskatt och bolagsskatt om ett bolag uppvisar ett oklanderligt skattemässigt beteende men nekas rätt att göra avdrag för bolagsskatt på grund av att bolagets leverantörer har uppvisat ett skattemässigt beteende som förmodas vara inkorrekt på grundval av faktorer såsom brist på personalresurser och transportmedel, och när skattemyndigheten dessutom inte inkommer med bevis för några aktiviteter ur vilka de berörda leverantörernas skattemässiga/straffrättsliga ansvar kan härledas?

3.    Är en nationell förvaltningspraxis förenlig med unionsrätten om rätten att dra av mervärdesskatt och bolagsskatt villkoras av att den beskattningsbara personen respektive den skattskyldiga personen innehar andra styrkande handlingar utöver faktura, till exempel ett kostnadsförslag och en lägesrapport, när det beaktas att dessa kompletterande styrkande handlingar inte fastställs klart och noggrant i den nationella skattelagstiftningen?

4.    Kan det mot bakgrund av domen WebMindLicenses anses att det är fråga om skattefusk om en skattskyldig person köper varor och tjänster från en annan skattskyldig person som omfattas av ett fördelaktigare skattesystem än den förstnämnda?

____________