Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. maijā iesniedza Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, PM, RO, SP, TQ/QN, UR, VS, WT, Autoritatea Naţională pentru Turism, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

(Lieta C-357/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītāji: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, PM, RO, SP, TQ

Atbildētāji: QN, UR, VS, WT, Autoritatea Naţională pentru Turism, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punkts, Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. panta 1. punkts, Konvencijas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par Eiropas Kopienu finansiālo interešu aizsardzību, 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts un 2. panta 1. punkts, kā arī tiesiskās drošības princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka iestāde, kas neietilpst tiesu varā, – Curtea Constituțională a României (Rumānijas Konstitucionālā tiesa), – pieņem nolēmumu, kurā lemj par tiesu kolēģiju sastāva likumību, tādējādi radot priekšnoteikumus, lai apmierinātu ārkārtas prasības pieteikumus par noteiktā laikposmā pasludinātajiem galīgiem spriedumiem?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj to, ka iestāde, kas neietilpst tiesu varā, saskaņā ar valsts tiesībām saistošā veidā konstatē neatkarības un objektivitātes trūkumu tiesas kolēģijai, kurā ietilpst tiesnesis ar vadošām funkcijām un kas ir iecelta nevis pēc nejaušības principa, bet gan pamatojoties uz pārskatāmu noteikumu, kuru puses zina un neapstrīd un kas ir piemērojams visās lietās, kuras izskata minētā tiesas kolēģija?

Vai Savienības tiesību pārākums ir jāinterpretē tādējādi, ka tas atļauj valsts tiesai nepiemērot saskaņā ar valsts tiesībām saistošo konstitucionālās tiesas nolēmumu, kas ir pasludināts lietā, kura ir saistīta ar konstitucionālo konfliktu?

____________