Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 23 април 2019 г. — Condominio di Milano/Eurothermo SpA

(Дело C-329/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Milano

Страни в главното производство

Жалбоподател: Condominio di Milano

Ответник: Eurothermo SpA

Преюдициален въпрос

Допуска ли понятието „потребител“, прието с Директива 93/13/ЕИО1 , квалифицирането като потребител на субект (като етажната собственост в италианската правна система), който не попада в обхвата на понятията „физическо лице“ и „юридическо лице“, когато такъв субект сключва договор за цели, които са извън упражняваната от него професионална дейност, и се намира в положение на по-слаба страна спрямо продавача или доставчика както от гледна точка на възможностите си да преговаря, така и на своята информираност?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).