Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Milano (Italien) den 23. april 2019 – Condominio di Milano mod Eurothermo SpA

(Sag C-329/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Milano

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Condominio di Milano

Sagsøgt: Eurothermo SpA

Præjudicielt spørgsmål

Er begrebet »forbruger« i direktiv 93/13/EØF 1 til hinder for, at en enhed (såsom en ejerforening i den italienske retsorden), der ikke kan henføres under begrebet »fysisk person« eller »juridisk person«, kvalificeres som forbruger, i det tilfælde, at denne enhed indgår en aftale uden for rammerne af dens erhvervsmæssige aktiviteter og befinder sig i en svagere stilling end den erhvervsdrivende såvel hvad angår forhandlingsstyrke som informationsniveau?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).