Language of document :

A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2019. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Condominio di Milano kontra Eurothermo SpA

(C-329/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperes: Condominio di Milano

Alperes: Eurothermo SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a fogyasztó 93/13/EGK irányelvben1 alkalmazott fogalmával fogyasztónak minősíteni az olyan (az olasz jogrend szerinti társasházhoz hasonló) személyt, amely nem tartozik a „természetes személy” vagy a „jogi személy” fogalmának hatálya alá, ha e személy olyan célból köt szerződést, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén és az eladóhoz vagy szolgáltatóhoz képest kiszolgáltatott helyzetben van mind tárgyalási lehetőségei, mind pedig tájékozottsági szintje tekintetében?

____________

1     A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.)