Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale de Milano (Italië) op 23 april 2019 – Condominio di Milano / Eurothermo SpA

(Zaak C-329/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale de Milano

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Condominio di Milano

Verwerende partij: Eurothermo SpA

Prejudiciële vraag

Staat het begrip „consument”, in de zin van richtlijn 93/13/EEG1 , eraan in de weg dat een subject (zoals een vereniging van mede-eigenaars van een appartementsgebouw of een condominio naar Italiaans recht) dat een natuurlijke noch een rechtspersoon is, wordt beschouwd als een consument wanneer dit subject een overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en zich ten aanzien van de handelaar in een ondergeschikte positie bevindt, zowel wat betreft zijn onderhandelingsmacht als wat betreft de mate waarin het over informatie kan beschikken?

____________

1 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (PB 1993, L 95, blz. 29).