Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano (Taliansko) 23. apríla 2019 – Condominio di Milano/Eurothermo SpA

(vec C-329/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Condominio di Milano

Žalovaná: Eurothermo SpA

Prejudiciálna otázka

Bráni pojem spotrebiteľ použitý v smernici 93/13/EHS1 tomu, aby subjekt (bytový dom podľa talianskeho právneho poriadku), ktorý nespadá pod pojem „fyzická osoba“ alebo „právnická osoba“, bol označený za spotrebiteľa, keď tento subjekt uzavrie zmluvu na účely, ktoré sa netýkajú predmetu jeho činnosti a nachádza sa v znevýhodnenom postavení v porovnaní s predajcom alebo dodávateľom, pokiaľ ide o vyjednávaciu silu, ako aj o úroveň informovanosti?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).