Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 23. aprila 2019 – Condominio di Milano/Eurothermo SpA

(Zadeva C-329/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Condominio di Milano

Tožena stranka: Eurothermo SpA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pojem „potrošnik“, kot je opredeljen v Direktivi 93/13/EGS1 , nasprotuje temu, da se kot potrošnik opredeli subjekt (kot je skupnost etažnih lastnikov v italijanskem pravnem redu), ki ni zajet s pojmoma „fizična oseba“ in „pravna oseba“, če ta subjekt sklene pogodbo za namene, ki so izven njegove poslovne ali poklicne dejavnosti in je v razmerju do prodajalca ali ponudnika v podrejenem položaju glede pogajalske moči in ravni obveščenosti?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).