Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 23 april 2019 – Condominio di Milano mot Eurothermo SpA

(Mål C-329/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Milano

Parter i det nationella målet

Kärande: Condominio di Milano

Svarande: Eurothermo SpA

Tolkningsfråga

Utgör begreppet konsument i direktiv 93/13/EEG(1 ) hinder för att ett rättssubjekt (som till exempel en condominio, en samfällighetsförening enligt italiensk rätt) som inte kan hänföras till begreppen ”fysisk person” och ”juridisk person”, anses utgöra en konsument om detta rättssubjekt ingår ett avtal för ändamål som faller utanför detta rättsubjekts närings- eller yrkesverksamhet, och rättsubjektet befinner sig i underläge i förhållande till näringsidkaren i fråga om såväl förhandlingsposition som informationsnivå?

____________

(1 )     Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).