Language of document :

Определение на Съда (седми състав) от 30 април 2019 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Modena — Италия) — Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Дело C-26/19)1

(Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Държавни помощи — Национална здравна служба —Освобождаване от данък върху недвижимите имоти — Недвижим имот, отдаден под наем на търговско дружество със смесен капитал, което предоставя здравни услуги в условията на конкуренция с други здравни заведения с изцяло частен капитал)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria provinciale di Modena

Страни в главното производство

Жалбоподател: Azienda USL di Modena

Ответник: Comune di Sassuolo

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Commissione tributaria provinciale di Modena (Областна данъчна комисия Модена, Италия) с акт от 25 октомври 2018 г., е явно недопустимо.

____________

1 ОВ C 164, 13.5.2019 г.