Language of document :

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 30 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Modena – Włochy) – Azienda USL di Modena / Comune di Sassuolo

(Sprawa C-26/19)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Krajowa służba zdrowia – Zwolnienie z podatku od nieruchomości – Budynek oddany w najem spółce handlowej o kapitale mieszanym prowadzącej działalność w obszarze zdrowia w warunkach konkurencji z innymi placówkami opieki zdrowotnej o wyłącznie prywatnym kapitale

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione tributaria provinciale di Modena

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Azienda USL di Modena

Strona przeciwna: Comune di Sassuolo

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Modena (komisję podatkową dla prowincji Modena, Włochy) postanowieniem z dnia 25 października 2018 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

____________

1 Dz.U. C 164 z 13.5.2019.