Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Suedia) la 18 iunie 2019 – Föreningen Skydda Skogen

(Cauza C-473/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Föreningen Skydda Skogen

Pârâte: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B.

Întrebările preliminare

Articolul 5 din Directiva 2009/147/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice trebuie interpretat în sensul că se opune unei practici naționale potrivit căreia interdicția vizează numai speciile enumerate în anexa 1 la Directiva 2009/147 sau care prezintă un anumit nivel de risc sau care înregistrează o scădere pe termen lung a populației?

Noțiunile „omorâre/perturbare/distrugere deliberată” prevăzute la articolul 5 literele (a)-(d) din Directiva 2009/147 și la articolul 12 literele (a)-(c) din Directiva 92/43/CEE2 a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici naționale potrivit căreia, în cazul în care, în mod evident, măsurile nu vizează omorârea sau perturbarea speciilor (de exemplu, măsurile din domeniul forestier sau al amenajării teritoriului), pentru aplicarea interdicțiilor trebuie să existe un risc de efecte negative asupra stadiului de conservare a speciilor cauzat de măsurile în cauză?

Dacă răspunsul la oricare punct al celei de a doua întrebări este că trebuie evaluate daunele provocate la un alt nivel decât nivelul individual pentru ca interdicția să se aplice, evaluarea trebuie să fie efectuată, în consecinţă, pe baza unuia dintre următoarele bareme sau la oricare din aceste niveluri:

o anumită parte a populației limitată din punct de vedere geografic, astfel cum este definită la litera (a), de exemplu în limitele regiunii, ale statului membru sau ale Uniunii Europene;

populația locală în cauză (izolată biologic de alte populații de specii);

metapopulația în cauză;

întreaga populație a speciilor în cadrul secțiunii regionale biogeografice relevante a ariei de extindere a speciilor?

Expresia „deteriorarea sau distrugerea” în ceea ce privește aria de reproducere a animalelor prevăzută la articolul 12 litera (d) din Directiva 92/43 trebuie interpretată în sensul că exclude o practică națională care are ca efect faptul că, în pofida măsurilor de precauție, se pierde funcționalitatea ecologică permanentă (FEP) a habitatului speciilor în cauză, prin modificare, distrugere sau degradare, în mod direct sau indirect, în mod individual sau cumulativ, astfel încât interdicția este aplicată numai în cazul în care stadiul de conservare a speciilor în cauză riscă să se deterioreze la unul dintre nivelurile menționate la a treia întrebare?

În cazul în care răspunsul la a patra întrebare este negativ, cu alte cuvinte, în cazul în care daunele la un alt nivel decât cel care conduce la evaluarea habitatului în fiecare zonă pentru ca interdicția să fie aplicată, evaluarea urmează să fie efectuată, prin urmare, pe baza unuia dintre următoarele bareme sau la oricare din aceste niveluri:

o anumită parte a populației limitată din punct de vedere geografic, astfel cum este definită la litera (a), de exemplu în limitele regiunii, ale statului membru sau ale Uniunii Europene;

populația locală în cauză (izolată biologic de alte populații de specii);

metapopulația în cauză;

întreaga populație a speciilor în cadrul secțiunii regionale biogeografice relevante a ariei de extindere a speciilor?

Cea de a doua și cea de a patra întrebare adresate de mark- och miljödomstolen (Tribunalul pentru Litigii Imobiliare și de Mediu, Suedia) includ aspectul dacă protecția strictă instituită de directive încetează să mai fie aplicabilă speciilor pentru care obiectivul directivei (stadiul corespunzător de conservare) a fost atins.

____________

1 JO 2010 L 20, p. 7.

2 JO 1992 L 206, p. 7, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 109.