Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švédsko) 18. júna 2019 – Föreningen Skydda Skogen

(vec C-473/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Föreningen Skydda Skogen

Žalovaný: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES1 z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej praxi, na základe ktorej sa zákaz vzťahuje len na tie druhy, ktoré sú uvedené v prílohe 1 k smernici 2009/147 alebo sú na určitej úrovni ohrozené, alebo trpia dlhodobým poklesom populácie?

Majú sa pojmy „úmyselné usmrcovanie/rušenie/ničenie“ uvedené v článku 5 písm. a) až d) smernice 2009/147 a v článku 12 písm. a) až c) smernice Rady 92/43/EHS2 z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej praxi, na základe ktorej by v prípade, že by sa opatrenia zjavne líšili od usmrcovania alebo rušenia druhov (napr. opatrenia v oblasti lesného hospodárstva alebo územného rozvoja), muselo existovať riziko nepriaznivého vplyvu opatrení na stav ochrany druhu, aby sa mohol uplatniť zákaz?

Na prvú a druhú otázku treba okrem iného nahliadať z hľadiska:

skutočnosti, že článok 5 smernice 2009/147 sa týka ochrany všetkých druhov vtákov uvedených v článku 1 ods. 1; spôsobu, akým je v článku 1 písm. m) smernice 92/43 vymedzený pojem „vzorky“;

skutočnosti, že otázka stavu ochrany druhov sa považuje za dôležitú najmä v súvislosti s výnimkou upravenou v článku 16 smernice 92/43 (výnimka si vyžaduje, že nesmie existovať uspokojivá alternatíva a výnimka nesmie spôsobovať zhoršenie stavu ochrany populácie príslušného druhu na území jeho prirodzeného výskytu) alebo v článku 9 smernice 2009/147 (výnimka nesmie byť nezlučiteľná s touto smernicou, ktorá v článku 2 stanovuje, že členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zachovanie populácie druhov uvedených v článku 1 na úrovni, ktorá zodpovedá najmä ekologickým, vedeckým a kultúrnym požiadavkám).

Pokiaľ sa má na ktorúkoľvek časť druhej otázky odpovedať v tom zmysle, že nato, aby sa mohol uplatniť zákaz, treba zhodnotiť ujmu na inej než individuálnej úrovni, má sa toto hodnotenie uskutočniť v niektorej z týchto mierok alebo na niektorej z týchto úrovní:

a.    určitá zemepisne obmedzená časť populácie vymedzená v písm. a), napríklad v rámci hraníc regiónu, členského štátu alebo Európskej únie;

b.    dotknutá miestna populácia (biologicky izolovaná od ďalších populácií daného druhu);

c.    dotknutá metapopulácia;

d.    celá populácia druhu v rámci príslušného biogeografického regionálneho úseku výskytu druhu?

Má sa výraz „poškodzovanie alebo ničenie“ miest na párenie živočíchov uvedený v článku 12 písm. d) smernice 92/43 vykladať v tom zmysle, že vylučuje vnútroštátnu prax, v dôsledku ktorej sa napriek preventívnym opatreniam stratí trvalá ekologická funkčnosť (CEF) biotopu dotknutého druhu, či už priamym alebo nepriamym, individuálnym alebo kumulatívnym poškodzovaním, ničením alebo rušením, takže zákaz sa uplatní len v prípade, že je pravdepodobné zhoršenie stavu ochrany dotknutého druhu na jednej z úrovní uvedených v tretej otázke?

Ak je odpoveď na štvrtú otázku záporná, t. j. ak sa na účely uplatnenia zákazu vyhodnocuje ujma na inej úrovni, než je tá, v dôsledku ktorej sa biotop v danej oblasti posudzuje na účely uplatnenia zákazu, má sa potom toto hodnotenie uskutočniť v niektorej z týchto mierok alebo na niektorej z týchto úrovní:

a.    určitá zemepisne obmedzená časť populácie vymedzená v písm. a), napríklad v rámci hraníc regiónu, členského štátu alebo Európskej únie;

b.    dotknutá miestna populácia (biologicky izolovaná od ďalších populácií druhu);

c.    dotknutá metapopulácia;

d.    celá populácia druhu v rámci príslušného biogeografického regionálneho úseku výskytu druhu?

Otázky 2 a 4 položené zo strany Mark- och miljödomstolen (Súd pre pozemkové veci a záležitosti životného prostredia, Švédsko) zahŕňajú otázku, či sa prísna ochrana upravená v smerniciach prestane uplatňovať na druhy, pri ktorých bol dosiahnutý cieľ smerníc (priaznivý stav ochrany).

____________

1 Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7.

2 Ú. v. EÚ L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.