Language of document :

Жалба, подадена на 15 февруари 2019 г. от Edison SpA срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 7 декември 2018 г. по дело T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON)

(Дело C-121/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Edison SpA (представители: D. Martucci и F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Искания на жалбоподателя

като главно искане, да се отмени обжалваното решение, да се постанови окончателно решение по делото, като се уважи жалбата и се приеме, че „Електроенергия“ спада към клас 4 според осмата редакция на Класификацията от Ница и въз основа на това да се приеме, че марка № 003315991, собственост на Edison S.p.A., включва също и “Електроенергия”,

при условията на евентуалност, да се отмени обжалваното решение и делото да се върне на Общия съд,

при всяко положение да бъде осъдена EUIPO да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.    Общият съд допуска грешка, като приема, че доказването на факта, че електроенергията не е включена в общия и обикновен смисъл на заглавията в клас 4 на осмата редакция на Класификацията от Ница, следва от включването на стоката електроенергия в Grey-list, изготвен от EUIPO за представянето на декларациите по член 28, параграф 8 от Регламента за марката на ЕС (параграфи 41, 46 и 54). Грешката при прилагане на правото произтича на първо място от факта, че искането за ограничаване на жалбоподателя е депозирано на 15 юни 2015 г., докато документът, на който се позовава EUIPO, е изготвен с Известие № 1/2016 от 8 февруари 2016 г. На второ място, също грешка при прилагане на правото е да се приеме като доказателство изключването на термин от Grey-list, който не е нищо друго освен съвкупност от необвързващи тълкувания.

2.    Общият съд допуска грешка, като приема, че за „illuminants“(осветяващи) могат да се считат само материални вещи, които сами спонтанно произвеждат светлина. Грешката при прилагане на правото се състои във факта, че компетентните органи и стопански оператори класифицират стоките в зависимост от функцията им да осветяват, класифицират тази стока, генерираща светлина и прогрес, без да придават значение на телесността на продукта, разбирана в типичния физически смисъл,

3.    Общият съд допуска грешка при прилагане на правото, тъй като ако се посочва, че „fuel“ включва също и горивата за моторите, ясно е, че терминът ” „fuel“ се разбира в толкова широк смисъл, че да включва продукти, които по естеството си не определят задвижването на мотори чрез собственото си горене, точно както електричеството.

4.    Общият съд допуска грешка при тълкуването като приема, че електроенергията не се включва в „motor fuel“, пренебрегвайки напълно функционалните ѝ характеристики.

5.    Общият съд допуска грешка при прилагане на правото като приема, че представените от жалбоподателя доказателства не са достатъчни, за да докажат включването на електроенергията в клас 4.

6.    Общият съд освен това основава решението си и на представения от EUIPO документ 1, като приема, че документът е от август 2003 г., въпреки че е ясно, че датата на документа е юни 2003 г.

7.    Общият съд се е ограничил с посочване на правно положение и немотивирани решения, въпреки приетите доказателства, представени от жалбоподателя и от EUIPO. Да се твърди, че на пазара има електрически превозни средства и след това да се отрича, че стопанските оператори (самите производители на тези превозни средства) считат електроенергията за гориво, дори да е алтернативно, противоречи на всякаква логика и лишава от мотиви решенията на EUIPO и на Общия съд.

____________