Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 15. února 2019 Edison SpA proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 7. prosince 2018 ve věci T-471/17, Edison v. EUIPO (EDISON)

(Věc C-121/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Edison SpA (zástupci: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, advokáti)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek, rozhodl definitivně o sporu a vyhověl kasačnímu opravnému prostředku, přičemž prohlásil, že „elektrická energie“ spadá do třídy 4 osmé vydání Niceského třídění a v důsledku toho určil, že ochranná známka č. 003 315 991, jejímž majitelem je Edison S.p.A., označuje zejména „elektrickou energii“;

podpůrně zrušil napadený rozsudek a vrátil věc Tribunálu;

v každém případě uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál se dopustil pochybení tím, že tvrdil, že uvedení výrobku “elektrická energie” v netaxativním seznamu, který vyhotovil EUIPO pro účely předkládání prohlášení ve smyslu čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce Evropské unie (body 41, 46 a 54) prokazuje, že elektrická energie v rámci jejího každodenního a běžného používání není zahrnutá do třídy 4 osmé vydání Niceského třídění. Zaprvé nesprávné právní posouzení vyplývá ze skutečnosti, že návrh navrhovatelky na omezení seznamu označených výrobků byl předložen dne 15. června 2015, zatímco dokument, na který odkazuje EUIPO, byl vyhotoven v oznámení č. 1/2016 ze dne 8. února 2016. Zadruhé nesprávné právní posouzení spočívá též v domněnce, že vyloučení určitého pojmu ze seznamu představuje důkaz, jelikož se jedná jen o soubor nezávazných výkladů.

Tribunál měl nesprávně za to, že za „osvětlovací látky“ lze považovat jen hmotné zboží, které spontánně vytváří světlo. Nesprávné právní posouzení spočívá ve skutečnosti, že jelikož právě příslušné orgány a hospodářské subjekty klasifikují výrobky v závislosti na jejich schopnosti osvětlovat, třídění elektřiny jako komodity, která vytváří světlo a zisk a rovněž hmotná povaha této komodity jsou z výlučně fyzikálního hlediska irelevantní.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení z důvodu, že s ohledem na to, že se uznává, že pojem „fuel (palivo)“ zahrnuje motorová paliva, je zjevné, že pojem „fuel (palivo)“ se má chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje také výrobky, jako je elektrické energie, které na základě své povahy nevedou k fungování motorů prostřednictvím spalování.

Tribunál se dopustil nesprávného výkladu tím, že usoudil, že elektřina nespadá pod pojem „motor fuel (motorové palivo)“, přičemž úplně opomenul její funkční vlastnosti.

Tribunál se dopustil zjevně nesprávného právního posouzení tím, že usoudil, že důkaz předložený navrhovatelkou byl nedostatečný pro účely prokázání, že elektrická energie patří do třídy 4.

Tribunál navíc založil své posouzení na Dokumentu 1, který předložil EUIPO, přičemž usoudil, že tento dokument byl ze srpna 2003, přestože byl jasně datován z června 2003.

Tribunál se omezil na potvrzení právní situace a rozhodnutí stižených nedostatkem odůvodnění, přestože přijal důkazy předložené navrhovatelkou a EUIPO. Uznat, že existují dostupná elektrická vozidla a následně tvrdit, že hospodářské subjekty (stejní výrobci uvedených vozidel) nepovažují elektřinu za palivo, či dokonce alternativní palivo, protiřečí jakékoliv logice a znamená, že rozhodnutí EUIPO a Tribunálu nejsou odůvodněná.

____________