Language of document :

A Törvényszék (harmadik tanács) T-471/17. sz., Edison kontra EUIPO (EDISON) ügyben 2018. december 7-én hozott ítélete ellen az Edison SpA által 2019. február 15-én benyújtott fellebbezés

(C-121/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Edison SpA (képviselők: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

A fellebbező kérelmei

elsődlegesen helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, döntse el az ügyet érdemben és adjon helyt a keresetnek, megállapítva, hogy a „Villamos energia” a Nizzai Osztályozás nyolcadik kiadása szerinti 4. osztályba tartozik, következésképpen mondja ki, hogy a 003315991. sz. védjegy, amelynek az Edison S.p.A a jogosultja, többek között a „Villamos energiára” is vonatkozik;

másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

minden esetben az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    A Törvényszék tévedett, amikor azt állapította meg, hogy az, hogy a villamos energia szerepel az EUIPO által az európai uniós védjegyről szóló rendelet 28. cikkének (8) bekezdése szerinti nyilatkozatok benyújtásához kidolgozott Grey-listben (41., 46. és 54. pont), bizonyítja, hogy nem tartozik a Nizzai Osztályozás nyolcadik kiadása szerinti 4. osztály fejezetcímeinek általános és megszokott jelentése alá. A téves jogalkalmazás először is abból ered, hogy a felperes korlátozásra vonatkozó kérelmét 2015. június 15-én nyújtotta be, míg az EUIPO által hivatkozott dokumentumot a 2016. február 8-i 1/2016 közleményben adták ki. Másodszor, ugyancsak téves jogalkalmazást valósít meg az, hogy valamely kifejezés Grey-listben való feltüntetését bizonyítéknak tekintik, miközben az nem kötelező erejű értelmezések összessége.

2.    A Törvényszék tévesen állapította meg, hogy „illuminants” áruknak csak materiális áruk tekinthetők, amelyek maguktól spontán módon fényt állítanak elő. A téves jogalkalmazás abból ered, hogy éppen az illetékes hatóság és gazdasági szereplők osztályozzák az árukat világítóanyag funkciójuk alapján, a villamos energiát olyan áruként besorolva, amely fényt és hasznot termel, és egyáltalán nem veszik figyelembe az áru szűken fizikai értelemben vett anyagi jellegét.

3.    A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel amennyiben megállapítható, hogy a „fuel” magában foglalja a motor-tüzelőanyagokat is, nyilvánvaló, hogy a „fuel” kifejezést olyan tágan kell értelmezni, hogy olyan árukat is magában foglal, amelyek jellegüknél fogva nem égésük által eredményezik a motorok működtetését, köztük a villamos energiát is.

4.    A Törvényszék értelmezési hibát követett el, amikor azt állapította meg, hogy a villamos energia nem tartozik a „motor fuel” körébe, és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta annak funkcionális jellemzőit.

5.    A Törvényszék nyilvánvalóan tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy vélte, hogy a felperes által benyújtott bizonyítékok nem elegendőek annak bizonyításához, hogy a villamos energia a 4. osztályba tartozik.

6.    Ezenfelül, a Törvényszék határozatát az EUIPO által benyújtott 1. dokumentumra is alapozta, megállapítva, hogy a dokumentum 2003 augusztusi, noha azon egyértelműen 2003 júniusi dátum szerepel.

7.    A Törvényszék mindössze a jogi helyzetet és indokolás nélküli határozatokat vett tekintetbe annak ellenére, hogy a felperes és az EUIPO által benyújtott bizonyítékokat elfogadta. Az a kijelentés, hogy a kereskedelemben vannak elektromos járművek, majd annak tagadása, hogy a gazdasági szereplők (vagyis maguk e járművek gyártói) üzemanyagnak, még ha alternatív üzemanyagnak is tekintik a villamos energiát, minden logikának ellentmond, és az EUIPO, valamint a Törvényszék határozatait megfosztja indokolásuktól.

____________