Language of document :

Överklagande ingett den 15 februari 2019 av Edison SpA av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 7 december 2018 i mål T-471/17, Edison mot EUIPO (EDISON)

(Mål C-121/19 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Edison SpA (ombud: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska:

I första hand upphäva den överklagade domen och avgöra målet slutligt genom att bifalla talan och fastställa att ”elektricitet” omfattas av klass 8 i åttonde upplagan av Nice-klassificeringen och följaktligen slå fast att varumärke nr 003315991 som innehas av Edison S.p.A. omfattar bland annat ”elektricitet”.

Alternativt upphäva den överklagade domen och återförvisa målet till tribunalen.

Under alla förhållanden förplikta immaterialrättsmyndigheten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att angivelsen av varan ”elektricitet” i den icke uttömmande förteckning som immaterialrättsmyndigheten upprättat för att inkomma med förklaringar enligt artikel 28.8 (punkterna 41, 46 och 54) i varumärkesförordningen visar att elektricitet – i dess vardagliga och vanliga betydelse – inte ingår i klass 4 i den åttonde upplagande av Nice-klassificeringen. Den felaktiga rättstillämpningen kommer för det första av att klagandens begäran om begränsning inkom den 15 juni 2015 medan den handling som immaterialrättsmyndigheten hänvisar till utarbetades i meddelande nr 1/2016 av den 8 februari 2016. Vidare utgör det likaså en felaktig rättstillämpning att anta att det faktum att en term inte finns med i förteckningen utgör ett bevis då denna förteckning endast innehåller en rad icke bindande tolkningar.

2. Tribunalen slog felaktigt fast att endast rent faktiska varor som i sig själv spontant producerar elektricitet kan betraktas som ”illuminants” [belysning]. Den felaktiga rättstillämpningen består i att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer klassificerar produkter utifrån deras belysningsfunktion där elektricitet klassificeras som en vara som genererar ljus och fördelar utan att produktens materiella karaktär – i en rent fysisk betydelse – är relevant.

3. Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att då ”fuel” även inbegriper motorbränsle är det uppenbart att begreppet ”fuel” ska ges en så vid betydelse att det omfattar varor, såsom elektricitet, som till sin natur inte förmår starta motorer genom förbränning.

4. Tribunalen gjorde en felaktig tolkning genom att slå fast att begreppet ”fuel” inte omfattas av begreppet ”motor fuel” och därmed totalt bortse från dess funktionella kännetecken.

5. Tribunalen gjorde en uppenbart felaktig rättstillämpning genom att slå fast att den bevisning som klaganden lagt fram inte var tillräcklig för att visa att elektricitet ingår i klass 4.

6. Vidare grundade tribunalen också sitt avgörande på handling 1 som immaterialrättsmyndigheten inkommit med och slog härvid fast att den var från augusti 2003 trots att den tydligt var daterad juni 2003.

7. Tribunalen begränsade sig till att bestyrka en rättslig situation och beslut som saknar motivering trots den bevisning som klaganden och immaterialrättsmyndigheten lagt fram. Att hävda att det finns elektriska fordon tillgängliga på marknaden och därefter påstå att ekonomiska aktörer (desamma som tillverkar dessa fordon) inte anser elektricitet som ett drivmedel, även ett alternativt sådant, strider mot all logik och berövar immaterialrättsmyndighetens och tribunalens beslut allt stöd.

____________