Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švédsko) dne 18. června 2019 – Naturskyddsföreningen i Härryda v. Ornitologiska Förening

(Věc C-474/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobci: Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening

Žalovaní: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, U.T.B.

Předběžné otázky

Musí být článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků1 vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní praxi, podle níž se daný zákaz vztahuje pouze na ty druhy, které jsou uvedeny v příloze 1 směrnice 2009/147 nebo jsou na určité úrovni ohroženy nebo trpí dlouhodobým poklesem populace?

Musí být pojmy „úmyslné usmrcování/vyrušování/ničení“ obsažené v čl. 5 písm. a) až d) směrnice 2009/147 a v čl. 12 písm. a) až c) směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin2 vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní praxi, podle níž by se v případě, že by byl účel daných opatření zjevně jiný než usmrcování nebo vyrušování druhů (například lesnická opatření nebo rozvoj území), dotčené zákazy uplatily pouze za podmínky, že by zde existovalo riziko nepříznivých účinků na stav druhů z hlediska ochrany vyvolané dotčenými opatřeními?

Bude-li odpověď na jakoukoli část druhé otázky znít tak, že dotčený zákaz se uplatní, pokud bude posouzeno způsobení škody na jiné než individuální úrovni, je proto nutno toto posouzení provést v některém z níže uvedených měřítek nebo na některé z těchto úrovní:

určitá zeměpisně omezená část populace, například v rámci hranic dané oblasti, členského státu nebo Evropské unie;

dotčená místní populace (biologicky izolovaná od ostatních populací daného druhu);

dotčená metapopulace;

celá populace daného druhu v rámci relevantní biogeografické regionální části areálu rozšíření daného druhu?

Musí být výraz „poškozování nebo ničení“, pokud jde o místo rozmnožování zvířat dle čl. 12 písm. d) směrnice 92/43, vykládán v tom smyslu, že vylučuje vnitrostátní praxi, která vede k tomu, že navzdory preventivním opatřením dochází ke ztrátě trvalé ekologické funkčnosti (CEF) stanoviště dotčeného druhu, ať již v důsledku působení škody, ničení nebo poškozování, přímo či nepřímo, jednotlivě nebo kumulativně, takže tento zákaz se uplatní pouze tehdy, je-li pravděpodobné zhoršení stavu dotčeného druhu z hlediska ochrany na jedné z úrovní uvedených v otázce 3?

Bude-li odpověď na čtvrtou otázku záporná, tedy že se zákaz uplatní pouze v případě posouzení škody na jiné úrovni než na úrovní stanoviště v daném konkrétním území, je tedy potřeba toto posouzení provést v některém z níže uvedených měřítek nebo na některé z těchto úrovní:

určitá zeměpisně omezená část populace, například v rámci hranic dané oblasti, členského státu nebo Evropské unie;

dotčená místní populace (biologicky izolovaná od ostatních populací daného druhu);

dotčená metapopulace;

celá populace daného druhu v rámci relevantní biogeografické regionální části areálu rozšíření daného druhu?

Součástí otázek 2 a 4 položených mark- och miljödomstolen (soud pro záležitosti nemovitostí a životního prostředí, Švédsko) je otázka, zda přísná ochrana zakotvená ve směrnicích přestává platit pro druhy, u nichž bylo cíle směrnice (příznivého stavu z hlediska ochrany) již dosaženo.

____________

1 Úř. věst. 2010, L 20, s. 7

2 Úř. věst 1992, L 206, s. 7