Language of document :

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 23. maj 2019 – WP mod Trapeza Peiraios AE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Monomeles Protodikeio Serron – Grækenland)

(Sag C-105/19) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement – forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13/EØF – den nationale rets beføjelser og forpligtelser – betalingspåkravsprocedure – indsigelsen mod dette påkrav taget til følge – manglende tilstrækkelige præciseringer af den faktiske og retlige baggrund for tvisten i hovedsagen samt manglende begrundelser for nødvendigheden af at besvare det præjudicielle spørgsmål – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Monomeles Protodikeio Serron

Parter i hovedsagen

Sagsøger: WP

Sagsøgt: Trapeza Peiraios AE

Konklusion

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikeio Serron (enedommer i første instans i Serres, Grækenland) ved afgørelse af 11. januar 2019 afvises, idet det er åbenbart, at den ikke kan antages til realitetsbehandling.

____________

1 EUT C 148 af 29.4.2019.