Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Serron – Grécko) – WP/Trapeza Peiraios AE

(vec C-105/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Nekalé zmluvné podmienky v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi – Smernica 93/13/EHS – Právomoci a povinnosti vnútroštátneho súdu – Konanie o platobnom rozkaze – Vyhovenie odporu proti tomuto rozkazu – Neexistencia dostatočných spresnení týkajúcich sa skutkového a právneho kontextu sporu vo veci samej, ako aj dôvodov odôvodňujúcich nevyhnutnosť odpovede na prejudiciálnu otázku – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Monomeles Protodikeio Serron

Účastníci konania

Žalobca: WP

Žalovaná: Trapeza Peiraios AE

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Serron rozhodnutím z 11. januára 2019, sa odmieta ako zjavne neprípustný.

____________

1 Ú. v. EÚ C 148, 29.4.2019.