Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 23 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Monomeles Protodikeio Serron - Grekland) – WP mot Trapeza Peiraios AE

(Mål C-105/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Konsumentskydd – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Direktiv 93/13/EEG – Den nationella domstolens behörighet och skyldigheter – Förfarande om betalningsföreläggande – Bifall till invändning mot föreläggandet – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågan – Uppenbart att begäran ska avvisas)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Monomeles Protodikeio Serron

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: WP

Motpart: Trapeza Peiraios AE

Avgörande

Den begäran om förhandsavgörande som framställts av Monomeles Protodikeio Serron (Serrais förstainstansdomstol med ensamdomare, Grekland) genom beslut av den 11 januari 2019 avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

____________

(1 ) EUT C 148, 29.4.2019.