Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Piteşti (Rumänien) den 6 maj 2019 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL mot Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

(Mål C-355/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Piteşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL

Motpart: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Tolkningsfrågor

1. Ska den mekanism för samarbete och kontroll, vilken inrättats genom kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 20061 , anses vara en rättsakt som beslutats av en unionsinstitution, i den mening som avses i artikel 267 FEUF, vilken kan tolkas av Europeiska unionens domstol?

2.    Omfattas den tidslängd under vilken mekanismen för samarbete och kontroll ska tillämpas samt mekanismens innehåll och beskaffenhet av tillämpningsområdet för fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, vilket undertecknades av Rumänien i Luxemburg den 25 april 2005? Är de krav som uttrycks i de rapporter som upprättas inom ramen för mekanismen bindande för Rumänien?

3.    Ska artikel 2 FEU tolkas så, att medlemsstateran är skyldiga att respektera rättsstatskriterierna, vilket är något som även krävs i de rapporter som upprättats inom ramen för den mekanism för samarbete och kontroll som inrättats genom Europeiska kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 2006, i ett fall där det brådskande inrättats en avdelning inom åklagarmyndigheten med exklusiv behörighet att utreda överträdelser begångna av domare och åklagare och inrättandet av nämnda avdelning ger upphov till konkreta farhågor beträffande bekämpningen av korruption samt nämnda avdelning skulle kunna tjäna som ett ytterligare instrument för att utöva påtryckningar mot och skrämma domare och åklagare?

4.    Ska artikel 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen tolkas så, att medlemsstaterna enligt den bestämmelsen är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten, det vill säga garantier för att straffrättsliga förfaranden mot domare och åklagare är fjärmade från riskerna för politiskt inflytande, i ett fall där det brådskande inrättats en avdelning inom åklagarmyndigheten med exklusiv behörighet att utreda överträdelser begångna av domare och åklagare och inrättandet av nämnda avdelning ger upphov till konkreta farhågor beträffande bekämpningen av korruption samt nämnda avdelning skulle kunna tjäna som ett ytterligare instrument för att utöva påtryckningar mot och skrämma domare och åklagare?

____________

1 Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption (EUT L 354, 2006. s. 56).