Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 29 май 2019 г. — Cabinet de avocat UR/Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti şi alţii

(Дело C-424/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Cabinet de avocat UR

Ответници: Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

Преюдициални въпроси

Включва ли понятието „данъчнозадължено лице“, с оглед на прилагането на член 9, параграф 1 от Директива 2006/112/EО1 на Съвета (относно общата система на данъка върху добавената стойност), лицето, което упражнява адвокатската професия?

Допуска ли принципът на предимство на правото на Съюза в последващо производство дерогация от силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, в което по същество се приема, че при прилагането и тълкуването на националната правна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, адвокатът не прехвърля права, не упражнява икономическа дейност и не сключва договори за предоставяне на услуги, а договори за правна помощ?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).