Language of document :

2019 m. gegužės 29 d. Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cabinet de avocat UR / Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București ir kt.

(Byla C-424/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Cabinet de avocat UR

Atsakovai: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

Prejudiciniai klausimai

Ar taikant Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 (dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos) 9 straipsnio 1 dalį sąvoka „apmokestinamasis asmuo“ apima ir asmenis, kurie verčiasi advokato profesine veikla?

Ar pagal Sąjungos teisės viršenybės principą vėliau nagrinėjamoje byloje galima neatsižvelgti į galutinį teismo sprendimą, kuriame iš esmės nustatyta, kad, pagal taikomus ir aiškinamus pridėtinės vertės mokestį reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus, advokatas neparduoda prekių, nevykdo ekonominės veiklos ir sudaro ne paslaugų teikimo, o teisinės pagalbos sutartis, nors tas sprendimas yra įgijęs res judicata galią?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).