Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 29 maj 2019 – Cabinet de avocat UR mot Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București m.fl.

(Mål C-424/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande, kärande i första instans: Cabinet de avocat UR

Motpart, svarande i första instans: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, MJ, NK

Tolkningsfrågor

Omfattar begreppet beskattningsbar person i artikel 9.1 i rådets direktiv 2006/112/EG (om ett gemensamt system för mervärdeskatt)1 även den som utövar advokatyrket?

Är det enligt principen om unionsrättens företräde möjligt att, i ett senare förfarande, göra avsteg från den rättskraft som gäller för ett lagakraftvunnet domstolsavgörande, i vilket det har fastställts att en advokat vid tillämpningen och tolkningen av den nationella lagstiftningen gällande mervärdeskatt, inte levererar varor, bedriver ekonomisk verksamhet eller ingår avtal om tillhandahållande av tjänster, utan avtal om rättsligt biträde?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347,2006, s. 1)