Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 29 listopada 2018 r. w sprawie T-493/17, WL/ERCEA, wniesione w dniu 31 stycznia 2019 r. przez WL

(Sprawa C-78/19 P)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: WL (przedstawiciel: adwokat F. Elia)

Druga strona postępowania: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r. Trybunał (szósta izba) odrzucił odwołanie jako częściowo oczywiście niedopuszczalne, a częściowo oczywiście bezzasadne oraz obciążył WL jego własnymi kosztami postępowania.

____________