Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Schwerin (Германия), постъпило на 8 май 2019 г. — FD/Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Дело C-365/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Schwerin

Страни в главното производство

Жалбоподател: FD

Ответник: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Преюдициален въпрос

Представлява ли член 30, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/20131 , евентуално във връзка с член 28, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/20142 , основание за възникването на право на разпределяне на права на плащане за референтната 2016 г. в полза на млад земеделски стопанин включително в случай, че на основание член 24 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 вече са му били разпределени безплатно права на плащане от националния таван за 2015 г., съответстващи на тогавашните му площи?

____________

1     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 608).

2     Делегиран регламент на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181, 2014 г., стр. 1).