Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Schwerin (Německo) dne 8. května 2019 – FD v. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Věc C-365/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Schwerin

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: FD

Žalovaný: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Předběžná otázka

Zakládá čl. 30 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/20131 – popřípadě ve spojení s čl. 28 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/20142 – mladému zemědělci právní nárok na přiznání platebních nároků za rok podání žádosti 2016 i tehdy, pokud mu již předtím byly na základě článku 24 nařízení (EU) č. 1307/2013 z vnitrostátního stropu pro rok 2015 bezplatně přiznány platební nároky odpovídající plochám, jimiž tehdy disponoval?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 608).

2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. 2014, L 181, s. 1).