Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Schwerin (Saksamaa) 8. mail 2019 – FD versus Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(kohtuasi C-365/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Schwerin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: FD

Vastustaja: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EL) nr 1307/20131 artikli 30 lõikest 6 – vajaduse korral koostoimes delegeeritud määruse (EL) nr 639/20142 artikli 28 lõikega 2 – tuleneb noorele põllumajandustootjale õigus toetusõiguste jaotamisele taotlusaasta 2016 eest ka juhul, kui talle on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 24 alusel juba varem jaotatud tasuta toetusõigusi 2015. aasta riiklikust ülemmäärast vastavalt tema toonasele maakasutusele?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 2013, L 347, lk 608).

2 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT 2014, L 181, lk 1).