Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Schwerin (Saksa) on esittänyt 8.5.2019 – FD v. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(asia C-365/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Schwerin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: FD

Vastaaja: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EU) N:o 1307/20131 30 artiklan 6 kohta – mahdollisesti luettuna yhdessä delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/20142 28 artiklan 2 kohdan kanssa – peruste tukioikeuksien myöntämiselle hakuvuodelta 2016 nuorelle viljelijälle myös silloin, kun hänelle on asetuksen (EU) N:o 1307/2013 24 artiklan nojalla jo aikaisemmin myönnetty vuoden 2015 kansallisesta enimmäismäärästä vastikkeettomia tukioikeuksia hänellä tuolloin viljeltävänä olleen pinta-alan perusteella?

____________

1 Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 608).

2 Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta 11.3.2014 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (EUVL 2014, L 181, s. 1).