Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. svibnja 2019. uputio Verwaltungsgericht Schwerin (Njemačka) – FD protiv Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(predmet C-365/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Schwerin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FD

Tuženik: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Prethodno pitanje

Daje li članak 30. stavak 6. Uredbe (EU) 1307/20131 – prema potrebi u vezi s člankom 28. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 639/20142 – mladom poljoprivredniku pravo na dodjelu prava na plaćanje za godinu potraživanja 2016. čak i ako su mu na temelju članka 24. Uredbe (EU) 1307/2013 već iz nacionalne gornje granice za 2015. bespovratno dodijeljena prava na plaćanje s obzirom na tadašnju veličinu njegovih površina?

____________

1 Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL 2013., L 347, str. 608.)

2 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (SL 2014., L 181, str. 1.)