Language of document :

2019 m. gegužės 8 d. Verwaltungsgericht Schwerin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FD / Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Byla C-365/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Schwerin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: FD

Atsakovė: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (ES) Nr. 1307/20131 30 straipsnio 6 dalimi – prireikus siejama su Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 639/20142 28 straipsnio 2 dalimi – teisė jaunajam ūkininkui reikalauti teisių į išmokas paskirstymo už 2016 paraiškų teikimo metus suteikiama ir tuo atveju, jei jam jau anksčiau remiantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 24 straipsniu iš 2015 m. nacionalinės viršutinės ribos buvo neatlygintinai skirta teisių į išmokas pagal tuo metu turėtą plotą?

____________

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013, p. 608).

2 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL L 181, 2014, p. 1).