Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 8. maijā iesniedza Verwaltungsgericht Schwerin (Vācija) – FD/Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Lieta C-365/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Schwerin

Pamatlietas puses

Prasītāja: FD

Atbildētāja: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (ES) 1307/2013 1 30. panta 6. punkts – šajā gadījumā skatīts kopā ar Deleģētās regulas (ES) 639/2014 2 28. panta 2. punktu – pamato tiesības uz maksājumtiesību piešķiršanu par 2016. pieprasījuma gadu gados jaunam lauksaimniekam arī tad, ja tam, pamatojoties uz Regulas (ES) 1307/2013 24. pantu, jau iepriekš no 2015. gada valsts maksimālā apjoma ir tikušas bez maksas piešķirtas maksājumtiesības atbilstoši tā toreiz apsaimniekotajai platībai?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV 2013, L 347, 608. lpp.).

2 Komisijas Deleģētā regula (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu (OV 2014, L 181, 1. lpp.).