Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Schwerin (Nemecko) 8. mája 2019 – FD/Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(vec C-365/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Schwerin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: FD

Žalovaný: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Prejudiciálna otázka

Zakladá článok 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/20131 – prípadne v spojení s článkom 28 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/20142 – právny nárok na pridelenie platobných nárokov na rok 2016 pre mladého poľnohospodára aj vtedy, ak mu už predtým na základe článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 boli bezodplatne pridelené platobné nároky z vnútroštátneho stropu 2015 v súlade s jeho vtedajšou veľkosťou plôch?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 608).

2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 2014, s. 1).