Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Schwerin (Nemčija) 8. maja 2019 – FD/Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Zadeva C-365/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Schwerin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FD

Tožena stranka: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 30(6) Uredbe (EU) 1307/20131 – po potrebi v povezavi s členom 28(2) Delegirane uredbe (EU) 639/20142 – utemeljuje zahtevek mladega kmeta za dodelitev plačilnih pravic za leto predložitve vlog 2016 tudi tedaj, če so mu bile že pred tem na podlagi člena 24 Uredbe (EU) 1307/2013 iz nacionalne zgornje meje za leto 2015 neodplačno dodeljene plačilne pravice glede na njegovo takratno velikost površin?

____________

1 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL 2013, L 347, str. 608).

2 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi