Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Schwerin (Tyskland) den 8 maj 2019 – FD mot Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Mål C-365/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Schwerin

Parter i det nationella målet

Sökande: FD

Svarande: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Tolkningsfrågor

Fastställer artikel 30.6 i förordning (EU) 1307/20131 – i förekommande fall i förening med artikel 28.2 i delegerad förordning (EU) 639/20142 – en laglig rätt till tilldelning av stödrätter för ansökningsår 2016 för en ung jordbrukare, även när denne med stöd av artikel 24 i förordning (EU) 1307/2013 redan tidigare har tilldelats stödrätter utan vederlag från det nationella taket 2015 på grundval av dennes dåvarande jordbruksareal?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 2013, s. 608).

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen (EUT L 181, 2014, s. 1).