Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie (Belgie) dne 24. května 2019 – Vos Aannemingen BVBA v. Belgische Staat

(Věc C-405/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: Vos Aannemingen BVBA

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Belgische Staat

Předběžné otázky

Musí být článek 17 směrnice 77/388/EHS1 vykládán v tom smyslu, že okolnost, že výdaje přinášejí prospěch rovněž třetí osobě – jak tomu je v případě, kdy developer při prodeji bytů nese náklady na propagaci a na správu, jakož i poplatky za zprostředkování, které přinášejí prospěch rovněž vlastníkům pozemků – nebrání tomu, aby odpočet DPH, která zatěžuje tyto náklady, mohl být za předpokladu, že se zjistí, že mezi těmito výdaji a hospodářskou činností osoby povinné k dani existuje přímá a bezprostřední souvislost a prospěch třetí osoby je ve vztahu k potřebě podniku osoby povinné k dani akcesorický, proveden v plné výši?

Platí tato zásada, i pokud se nejedná o režijní náklady, nýbrž o náklady, které lze přiřadit ke zcela konkrétním plněním na výstupu, která podléhají nebo nepodléhají DPH, jako v tomto případě k prodeji bytů na jedné a pozemků na druhé straně?

Má na otázku týkající se odpočitatelnosti DPH připadající na tyto výdaje vliv okolnost, že osoba povinná k dani má možnost/právo dané výdaje zčásti naúčtovat třetí osobě, které přinášejí prospěch, ale neučiní tak?

____________

1 Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. 1977, L 145, s. 1).