Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 24. mája 2019 – Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat

(vec C-405/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van Cassatie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Vos Aannemingen BVBA

Odporca: Belgische Staat

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 17 smernice 77/388/EHS1 vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že z výdavkov má prospech aj tretia osoba – ako je to v prípade, keď promotér pri predaji bytov znáša reklamné a administratívne náklady, ako aj maklérske poplatky, z ktorých majú prospech aj vlastníci pozemkov – nebráni možnosti v plnej výške odpočítať daň z pridanej hodnoty, ktorá pripadá na tieto náklady, pokiaľ sa určí, že medzi týmito výdavkami a hospodárskou činnosťou zdaniteľnej osoby existuje priama a bezprostredná súvislosť a výhoda pre tretiu osobu je doplnková vo vzťahu k potrebám podniku zdaniteľnej osoby?

Platí táto zásada aj vtedy, keď nejde o „všeobecné“ náklady, ale o náklady, ktoré zodpovedajú celkom konkrétnym plneniam na výstupe, ktoré podliehajú alebo nepodliehajú dani z pridanej hodnoty, tak ako v tomto prípade jednak predaju bytov a jednak pozemkov na druhej strane?

Má skutočnosť, že zdaniteľná osoba má možnosť, resp. právo sčasti vyúčtovať uvedené výdavky tretej osobe, ktorá z nich má prospech, ale to neurobí, vplyv na otázku týkajúcu sa odpočítateľnosti dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na tieto výdavky?

____________

1 Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia(Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.