Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 24. maja 2019 – Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat

(Zadeva C-405/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Vos Aannemingen BVBA

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Belgische Staat

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člena 17 Direktive 77/388/EGS1 razlagati tako, da kadar strošek koristi tudi tretji osebi – tako kot v primeru, ko nosilec projekta pri prodaji stanovanj plača stroške oglaševanja, administrativne stroške in plačilo za posredovanje nepremičninskega posrednika, ki so v korist tudi lastnikom zemljišča – to ne nasprotuje temu, da je mogoče DDV, obračunan na te stroške, odbiti v celoti, če se ugotovi, da obstaja neposredna in takojšnja povezava med izdatkom in gospodarsko dejavnostjo davčnega zavezanca, ter da je prednost za tretjo osebo v primerjavi s potrebami podjetja davčnega zavezanca postranska?

2.    Ali velja to načelo tudi, kadar ne gre za splošne stroške, ampak za stroške, ki jih je mogoče pripisati točno določenim izstopnim transakcijam, od katerih se – ali tudi ne – plačuje DDV, kot so prodaja po eni strani stanovanj in po drugi strani zemljišč?

3.    Ali na odgovor na vprašanje o možnosti odbitka DDV na te stroške vpliva okoliščina, da ima davčni zavezanec možnost/pravico, da izdatek delno prevali na tretjo osebo, ki ji izdatek koristi, pa tega ne stori?

____________

1 Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).