Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 24 maj 2019 – Vos Aannemingen BVBA mot Belgische Staat

(Mål C-405/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i det nationella målet

Klagande: Vos Aannemingen BVBA

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfrågor

Ska artikel 17 i direktiv 77/388/EEG1 tolkas så, att när en utgift även kommer tredje man till godo – såsom är fallet när en byggherre i samband med försäljningen av lägenheter betalar reklam- och administrationskostnader och mäklararvoden som även kommer markägarna till godo – utgör detta inte hinder för att dra av hela den mervärdesskatt som hänför sig till dessa kostnader, förutsatt att det fastställs att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan kostnaden och den skattskyldiga personens ekonomiska verksamhet och att fördelen för berörd tredje man är underordnad behoven för den skattskyldiga personens rörelse?

Gäller denna princip även om det inte rör sig om allmänna kostnader utan om kostnader som kan hänföras till specifika transaktioner i ett senare skede, oavsett om dessa är föremål för mervärdesskatt eller inte, såsom i förevarande fall å ena sidan försäljningen av lägenheterna och å andra sidan försäljningen av marken?

Påverkar den omständigheten att den skattskyldiga personen har möjlighet/rätt att delvis vältra över utgifterna på den tredje man som utgiften kommer till godo, men inte gör detta, rätten att dra av mervärdesskatten på dessa kostnader?

____________

1 Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 1977, s. 1 ; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).