Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 13 май 2019 г. — HF/Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

(Дело C-374/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: HF

Ответник: Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Преюдициален въпрос

Трябва ли данъчнозадължено лице, което създава дълготраен актив за използването му за облагаеми сделки с право на приспадане (в случая строежа на сграда за кафене), да коригира приспадането по член 185, параграф 1 и член 187 от Директивата 2006/112/ЕО1 , когато преустанови доставките, даващи право на приспадане (в случая стопанисването на кафенето), и от този момент насетне дълготрайният актив не се използва в частта, съответстваща на извършваните преди това облагаеми сделки?

____________

1 Директива на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).