Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 15 май 2019 г. — SC Banca E S.A./G.D.

(Дело C-381/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Cluj

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Banca E S.A.

Ответник: G.D.

Преюдициален въпрос

Следва ли, предвид предимството на правото на Съюза, принципите на правна сигурност и на ефективност да се тълкуват в смисъл, че не допускат при спор в областта на защитата на правата на потребителите, след като потребителят е сезирал съда, да се изменят процедурните правила със задължително решение на Curtea Constituțională (Конституционен съд, Румъния), прието съгласно закон за изменение на Codul de procedură civilă (Граждански процесуален кодекс), с което се въвежда ново средство за правна защита, което може да бъде използвано от търговеца, с последващо увеличение на продължителността и разходите, свързани с производството?

____________