Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Cluj (Rumænien) den 15. maj 2019 – SC Banca E S.A. mod G.D.

(Sag C-381/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Cluj

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Banca E S.A.

Sagsøgt: G.D.

Præjudicielt spørgsmål

Skal retssikkerhedsprincippet og effektivitetsprincippet inden for rammerne af EU-rettens forrang fortolkes således, at de er til hinder for, at de processuelle regler, der finder anvendelse på en tvist om beskyttelse af forbrugerrettigheder, ændres – efter at forbrugeren har anlagt sag – ved en bindende afgørelse fra Curtea Constituțională (forfatningsdomstol, Rumænien), som gennemført ved en lov om ændring af Codul de procedură civilă (civilprocesloven), idet der indføres et nyt retsmiddel, som kan bruges af den erhvervsdrivende, med heraf følgende forlængelse af sagsbehandlingstiden og forøgelse af sagsomkostningerne?

____________