Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Cluj (Roemenië) op 15 mei 2019 – SC Banca E S.A. / G.D.

(Zaak C-381/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Cluj

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SC Banca E S.A.

Verwerende partij: G.D.

Prejudiciële vraag

Moeten in het kader van de voorrang van het Unierecht de beginselen van rechtszekerheid en doeltreffendheid aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat, in een geding betreffende consumentenbescherming, nadat de consument een rechtszaak aanhangig heeft gemaakt regels van procesrecht worden gewijzigd bij een bindende beslissing van de Curte Constituțională (grondwettelijk hof), die ten uitvoer wordt gelegd bij een wet tot wijziging van de Codul de procedură civilă (wetboek burgerlijke rechtsvordering), waarbij een nieuw rechtsmiddel wordt ingevoerd dat door de handelaar kan worden aangewend, met als gevolg dat de beslechting van het geding langer duurt en hogere kosten met zich brengt?

____________