Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 15. mája 2019 – SC Banca E S.A./G.D.

(vec C-381/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: SC Banca E S.A.

Odporkyňa: G.D.

Prejudiciálna otázka

Majú sa zásady právnej istoty a efektivity vykladať v rámci prednosti práva EÚ v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa v spore v oblasti ochrany práv spotrebiteľa zmenili procesné pravidlá po tom, čo sa spotrebiteľ obrátil na súd, a to záväzným rozhodnutím Curtea Constituțională (Ústavný súd, Rumunsko) implementovaným prostredníctvom zákona o zmene a doplnení Codul de procedură civilă (Civilný sporový poriadok), ktorým sa zavádza nový opravný prostriedok, ktorý môže využiť predajca/dodávateľ, s tým dôsledkom, že dochádza k predĺženiu konania a zvýšeniu súvisiacich trov?

____________