Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Galaţi (Румъния), постъпило на 17 май 2019 г. — XU и др./SC Credit Europe Ipotecar IFN SA и Credit Europe Bank

(Дело C-364/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Galaţi

Страни в главното производство

Ищци: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Ответници: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA и Credit Europe Bank

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО1 съобразно тяхното тълкуване в решение Andriciuc и др., C-186/16, да се тълкуват в смисъл, че при наличието на клауза относно валутния риск, която възпроизвежда национална разпоредба, националният съд е длъжен да разгледа с предимство релевантността на забраната по член 1, параграф 2 от Директивата или спазването от страна на продавача или доставчика на задължението за предоставяне на информация, уредено в член 4, параграф 2 от Директивата, без да извършва предварителна преценка на разпоредбите по член 1, параграф 2?

Трябва ли член 1, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО да се тълкуват в смисъл, че при неспазване на задължението за информиране на потребителя преди сключването на договора за кредит продавачът или доставчикът може да се позове на разпоредбите по член 1, параграф 2 от Директивата, за да не се подлага на преценка дали договорна клауза относно валутния риск, която възпроизвежда разпоредба от националното право, има неравноправен характер?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).