Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Galaţi (Rumunsko) dne 7. května 2019 – XU a další v. SC Credit Europe Ipotecar IFN SA a Credit Europe Bank

(Věc C-364/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Galaţi

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Odpůrkyně: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA a Credit Europe Bank NV

Předběžné otázky

Musí být čl. 1 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 směrnice 93/13/EHS1 , jak byly vyloženy ve věci C-186/16, Andriciuc a další, vykládány v tom smyslu, že ve vztahu k ujednání o kurzovém riziku, které odráží vnitrostátní ustanovení, je vnitrostátní soud povinen přednostně přezkoumat relevanci zákazu uvedeného v čl. 1 odst. 2 směrnice nebo dodržování informační povinnosti prodávajícího nebo poskytovatele upravené v čl. 4 odst. 2 směrnice, a to bez předchozího posouzení ustanovení uvedených v čl. 1 odst. 2 uvedené směrnice?

Musí být čl. 1 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 směrnice 93/13/EHS vykládány v tom smyslu, že v případě nedodržení povinnosti informovat spotřebitele, která předchází uzavření smlouvy o úvěru, se prodávající nebo poskytovatel může dovolávat ustanovení uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice tak, aby smluvní ujednání o kurzovém riziku, které odráží ustanovení vnitrostátního práva, bylo vyloučeno z přezkumu zneužívající povahy?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29)